Kvalitet

Vårt arbetssätt

En organisation är aldrig starkare än sin svagaste länk. Att låta kvalitet genomsyra hela verksamheten är synnerligt viktigt i en globaliserad värld som kännetecknas av en hög konkurrens. Vi på Safemade Group garanterar hög kvalitet genom hela kedjan – från upprättande, genomförande till uppföljning av dokumenterade arbetssätt. På så vis säkerställer vi att vår kund möter både interna och externa krav på kvalitet.

I grunden handlar det om att upprätta ordentliga processer och rutiner. Svaret på frågorna hurnär och var arbete eller aktivitet utförs ska på förhand vara tydligt definierade. Dessa rutiner utgör sedan stöttepelare som säkrar att kvalitet upprätthålls över tid.

Vi på Safemade tror även på att skapa en ”know how” hos kund. Genom löpande kompetensutveckling genereras förutsättningar för verksamheten att följa de rutiner och mål som etablerats.

Slutligen är det väsentligt med kontroll av efterlevnad. Våra konsulter ser till att kundens projekt följer de föreskrifter som råder och arbetar systematiskt med dokumentation, allt för att tillförsäkra godkända besiktningar.